فایل ورد كيفيت زندگي و عوامل مرتبط با آن در بيماران سرطاني تحت شيمي درماني بيمارستان انكولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران (1382)

لینک دانلود

 فایل ورد كيفيت زندگي و عوامل مرتبط با آن در بيماران سرطاني تحت شيمي درماني بيمارستان انكولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران (1382) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد كيفيت زندگي و عوامل مرتبط با آن در بيماران سرطاني تحت شيمي درماني بيمارستان انكولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران (1382)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد كيفيت زندگي و عوامل مرتبط با آن در بيماران سرطاني تحت شيمي درماني بيمارستان انكولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران (1382)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد كيفيت زندگي و عوامل مرتبط با آن در بيماران سرطاني تحت شيمي درماني بيمارستان انكولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران (1382) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)

تعداد صفحات :13

سابقه و هدف: بیماران مبتلا به سرطان دچار مشکلات جسمی، روحی و اجتماعی زیادی می شوند که این مشکلات باعث اختلال در روند طبیعی زندگی و کیفیت آن می گردد، لذا كیفیت زندگی نیروی قدرتمندی در راستای راهنمایی، حفظ و پیشبرد سلامت و تندرستی در جوامع و فرهنگ های مختلف است. با توجه به اینكه در جامعه ما به مفهوم کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران سرطانی کمتر پرداخته شده است و با عنایت به اینکه کارکنان بهداشتی، درمانی مخصوصا پرستاران ارتباط نزدیكی با بیماران سرطانی دارند، لذا شناخت ابعاد مختلف كیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن به کارکنان بهداشتی، درمانی كمك می كند كه برای ارتقای سطح سلامت مددجویان تلاش موثرتری را انجام دهند. پژوهش حاضر به منظور بررسی كیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی بیمارستان انكولوژی دانشگاه علوم پزشكی تهران در سال 1382 صورت گرفته است. مواد و روش ها: این پژوهش یك مطالعه توصیفی، تحلیلی و مقطعی است.در این تحقیق 200 نفر از بیماران مبتلا به انواع سرطان (تومورهای توپر) كه به منظور شیمی درمانی به بیمارستان انكولوژی دانشگاه علوم پزشكی تهران مراجعه نموده بودند، انتخاب شدند. گردآوری داده ها از طریق مصاحبه، گزارش خود بیمار و مراجعه به پرونده بیمار انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه QOL – BC، پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران قلبی، دیابتی و پرسشنامه استاندارد شده خدمات اطلاع رسانی پزشکی در آمریکا بود كه توسط پژوهشگر تعدیل شده است. ابعاد کیفیت زندگی شامل وضعیت عمومی، فعالیت جسمی، وضعیت اجتماعی عملکرد شغلی و وضعیت خواب بودند. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی از جمله آزمون مجذور کای استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن بود كه بیشتر افراد مورد پژوهش مذکر (54.5%)، 65 درصد باسواد و میانگین سن آن ها 15.52±46.15 سال بود. همچنین نتایج پژوهش نشان داد كیفیت زندگی بیشتر افراد مورد پژوهش (66%) نسبتا مطلوب بوده است. در ارتباط با هر یك از ابعاد كیفیت زندگی، یافته ها بیانگر آن بود كه بعد وضعیت عمومی، (سلامت جسمی و روانی) (54%)، بعد وضعیت اجتماعی– عملكرد شغلی (78.5%)، بعد وضعیت خواب (58%) بیشتر افراد مورد پژوهش مطلوب بوده و بعد فعالیت جسمی بیشتر افراد مورد پژوهش 74.5) %) نسبتا مطلوب بوده است. طبق نتایج به دست آمده بین کیفیت زندگی با شیمی درمانی (p<0.05) و تعداد جلسات شیمی درمانی (p<0.05) ارتباط معناداری وجود داشت ولی بین سایر متغیرهای جمعیت شناختی نظیر سن، جنس، طول مدت بیماری، تحصیلات، وضعیت اقتصادی، وضعیت تاهل و وضعیت اشتغال با كیفیت زندگی ارتباط معناداری وجود نداشت. بحث: با توجه به اینکه بین شیمی درمانی و تعداد جلسات شیمی درمانی با کیفیت زندگی ارتباط معنادار وجود دارد بنابراین می توان نتیجه گرفت که شیمی درمانی موجب بهبود كیفیت زندگی بیماران سرطانی می شود. با توجه به نگرش منفی جامعه نسبت به شیمی درمانی، باید برای بیماران و خانواده آن ها تاثیر شیمی درمانی در کیفیت زندگی توضیح داده شود تا در درمان مشارکت فعال داشته باشند.
كلید واژه: كیفیت زندگی، سرطان، شیمی درمانی

توضیحات بیشتر