فایل ورد ميزان آگاهي و نگرش دبيران مرد و زن مدارس زاهدان در مورد وازكتومي (1381)

لینک دانلود

 فایل ورد ميزان آگاهي و نگرش دبيران مرد و زن مدارس زاهدان در مورد وازكتومي (1381) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ميزان آگاهي و نگرش دبيران مرد و زن مدارس زاهدان در مورد وازكتومي (1381)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ميزان آگاهي و نگرش دبيران مرد و زن مدارس زاهدان در مورد وازكتومي (1381)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ميزان آگاهي و نگرش دبيران مرد و زن مدارس زاهدان در مورد وازكتومي (1381) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)

تعداد صفحات :14

سابقه و هدف: وازكتومی در مقایسه با توبكتومی یك روش بی خطر، راحت، ارزان و موثر برای جلوگیری از حاملگی می باشد و میزان شكست، عوارض و هزینه های آن بسیار كمتر از توبكتومی است. با توجه به اینكه میزان آگاهی و نگرش افراد نقش بسیار مهمی در پذیرش و به كارگیری این روش ایفا می كند، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان آگاهی و نگرش دبیران مرد و زن در مورد وازكتومی در اردیبهشت ماه 1381 در شهر زاهدان طراحی و اجرا گردید.مواد و روش ها: پژوهش حاضر یك مطالعه توصیفی ـ تحلیلی است كه به صورت مقطعی انجام گردید. تعداد 200 نفر از دبیران متاهل مرد و زن از 20 دبیرستان و مدرسه راهنمایی زاهدان به روش نمونه گیری خوشه ای 2 مرحله ای انتخاب شده اند و پرسشنامه را به روش مصاحبه تكمیل نمودند. پرسشنامه ای 29 سوالی در 4 بخش شامل اطلاعات دموگرافیك، سوالات آگاهی، نگرش و نقش زوجین در پیشگیری از بارداری و منابع كسب اطلاعات در مورد وازكتومی طراحی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های كای دو، تی و همبستگی و برای توصیف داده ها از میانگین، انحراف معیار و درصد استفاده گردید.یافته ها: سن دبیران مرد و زن به ترتیب 38.3±6.6 و 36.3±5.9 سال بود. میانگین تعداد فرزندان دبیران مرد و زن به ترتیب 2.6 و 2.8 فرزند و سن آخرین فرزند آن ها به ترتیب 4.3 ± 5.4 و 6.7±5.2 سال بود. طبق نتایج به دست آمده، اختلاف آماری معناداری بین میانگین نمرات آگاهی (P<0.0001) و نمرات نگرش دبیران مرد و زن مشاهده گردید (P<0.0001). همچنین آزمون همبستگی میان تعداد فرزندان و نمره نگرش والدین ارتباط آماری معناداری نشان نداد. رسانه های گروهی بیشترین نقش اطلاع رسانی را در خصوص وازكتومی، به عهده داشتند. 88 درصد مردان و 91 درصد زنان از روش های جلوگیری از بارداری استفاده می كردند. بیشترین روش مورد استفاده در میان معلمان مرد، مصرف قرص های ضد بارداری توسط همسرانشان و در میان معلمین زن، استفاده از روش نزدیكی منقطع بود.بحث: پایین بودن سطح آگاهی این قشر تحصیل كرده در مورد وازكتومی و نیز وجود باورهای غلط در بین آنان نیازمند برنامه ریزی آموزشی متناسب با نیازهای آنان از طریق بهبود ارتباط و مشاوره توسط کارکنان بهداشتی می باشد تا به دنبال آن شاهد افزایش آگاهی، تمایل و به كارگیری وازكتومی باشیم.
كلید واژه: آگاهی، نگرش، معلمین، وازكتومی، زاهدان

توضیحات بیشتر