فایل ورد تعيين ارزش پروتئين هاي فاز حاد در تشخيص افتراقي اسکروتوم حاد

لینک دانلود

 فایل ورد تعيين ارزش پروتئين هاي فاز حاد در تشخيص افتراقي اسکروتوم حاد دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تعيين ارزش پروتئين هاي فاز حاد در تشخيص افتراقي اسکروتوم حاد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تعيين ارزش پروتئين هاي فاز حاد در تشخيص افتراقي اسکروتوم حاد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تعيين ارزش پروتئين هاي فاز حاد در تشخيص افتراقي اسکروتوم حاد :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)

تعداد صفحات :10

سابقه و هدف: بررسی بیماران با اسکروتوم حاد بر پایه شرح حال (به ویژه سن)، معاینه فیزیکی، آزمایش های خونی و ادراری و مطالعات تصویرنگاری است. تشخیص افتراقی در بعضی موارد ممکن است مشکل باشد. این مطالعه با هدف بررسی ارزش پروتئین های فاز حاد در تشخیص افتراقی اسکروتوم حاد انجام شده است.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی تحلیلی 45 بیمار شامل 3 گروه:1- اپیدیموارکیت و ارکیت حاد (26 نفر)؛ 2- تورشن بیضه (9 نفر) و 3- موارد متفرقه مثل هیدروسل، واریکوسل، ترومای اسکروتال وتورشن آپاندیس بیضه (10نفر) که با اسکروتوم حاد مراجعه کرده بودند، وارد مطالعه گردیدند. یک گروه 20 نفری که با شکایت از یک بیماری غیرحاد و غیر التهابی مراجعه کرده بودند، به عنوان گروه شاهد (گروه 4) در نظر گرفته شد. در همه موارد میزان آلفایک آنتی تریپسین، هاپتوگلوبین، CRP و فیبرینوژن اندازه گیری شد. نتایج با یافته های بالینی، آزمایش های معمول خون و ادرار و سونوگرافی مقایسه شد. نتایج بررسی با استفاده از آزمون واریانس مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: در آنالیز آماری گروهی، میانگین آلفایک آنتی تریپسین در گروه های 1،2، 3 و 4 اختلاف معناداری با هم نداشتند (0.234 P=). میانگین هاپتوگلوبین در گروه های 1،2، 3 و 4 به ترتیب 1347.92، 418.33، 525.6 و 973.5 mg/l بود که در آنالیز آماری اختلاف بین گروه ها معنادار بود (0.001 P<). گروه 1(اپیدیدیمیت) با 2 و 3 اختلاف معناداری داشت. هاپتوگلوبین درگروه اپیدیدیمیت حاد به طور معناداری بیش از گروه های 2 و 3 بود که در افتراق آن ها از دو گروه دیگر کمک کننده است (P<0.001). میزان هاپتوگلوبین بین سایر گروه ها تفاوت آماری معناداری نداشتد. میانگین CRP در گروه های 1، 2، 3 و 4 به ترتیب.102.47، 12.45، 17.57 و 1.59 mg/l بود. اختلاف گروه ها از نظر آماری معناداربود. (P<0.001) گروه 1 (اپیدیدیمیت) با 2، 3 و4 اختلاف معناداری داشت. میزانCRP در گروه 1 (اپیدیدیمیت) بیشتر از سایر گروه ها بود که در افتراق آن ها از یکدیگر کمک کننده است (P<0.001). اختلاف سایر گروه ها با یکدیگر از این نظر قابل توجه نبود. میانگین فیبرینوژن در گروه های چهارگانه از نظر آماری اختلاف معناداری با هم نداشتند (0.533 P=).بحث: به نظر می رسد به علت اینکه عیار سرمی CRPو تا حدی هاپتوگلوبین در بیماران مبتلا به اپیدیدیموارکیت حاد به وضوح بیش از مبتلایان به تورشن بیضه، تروما واریکوسل، هیدروسل و تورشن آپاندیس بیضه با علایم اسکروتوم حاد می باشد، لذا می توان از CRPو هاپتوگلوبین در تشخیص افتراقی بیماران با اسکروتوم حاد استفاده نمود؛ در حالی که فیبرینوژن و آلفایک آنتی تریپسین در افتراق بیماران اسکروتوم حاد از یکدیگر و از گروه کنترل کمک کننده نیست. در صورت شک تشخیصی و در صورت نیاز بدون توجه به نتایج بررسی های تصویری و سطح پروتئین های فاز حاد برای رد تورشن ممکن است اقدام جراحی لازم باشد و چنانچه نیازی به جراحی نباشد، می توان از عیار سرمی CRPو هاپتوگلوبین استفاده نمود. در واقع بیشترین ارزش کمیت های ذکرشده اثبات عدم وجود تورشن در مواردی است که اقدام جراحی غیر ضروری به نظر می رسد.
كلید واژه: اسکروتوم حاد، تورشن، پروتئین های فاز حاد

توضیحات بیشتر