فایل ورد ميزان روي در بيماران تالاسمي ماژور مراجعه كننده به مركز تالاسمي كرمانشاه (1381)

لینک دانلود

 فایل ورد ميزان روي در بيماران تالاسمي ماژور مراجعه كننده به مركز تالاسمي كرمانشاه (1381) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ميزان روي در بيماران تالاسمي ماژور مراجعه كننده به مركز تالاسمي كرمانشاه (1381)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ميزان روي در بيماران تالاسمي ماژور مراجعه كننده به مركز تالاسمي كرمانشاه (1381)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ميزان روي در بيماران تالاسمي ماژور مراجعه كننده به مركز تالاسمي كرمانشاه (1381) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)

تعداد صفحات :14

سابقه و هدف: نظر به اهمیت روی به عنوان شاخص مفید در سیستم ایمنی، رشد و همچنین كاهش روی ناشی از درمان با دسفرال در بیماران تالاسمی ماژور، مطالعه حاضر به منظور بررسی میزان روی در بیماران تالاسمیك ماژور مراجعه كننده به مركز تالاسمی كرمانشاه در سال 1381 انجام شد. مواد و روش ها: مطالعه به روش توصیفی تحلیلی در روی تمامی بیماران تالاسمی ماژور مراجعه كننده به مركز تالاسمی كرمانشاه (100نفر) صورت گرفت. ابتدا با استفاده از یك فرم اطلاعاتی كه شامل متغیرهایی نظیر سن، جنس، میزان دسفرال و خون دریافتی در سال بود، اطلاعات مورد نیاز از پرونده های موجود در مركز استخراج شد. سپس برای اندازه گیری میزان اوره، كراتی نین سرم فریتین و روی پلاسما از آنان ml 5 با رضایت خون گیری شد. اندازه گیری روی به روش جذب اتمی با دستگاه SH22 و به روش شعله در آزمایشگاه تحقیقات بیولوژی دانشكده پزشكی و اندازه گیری سرم فریتین به روش رادیوایمونواسی و اوره و كراتی نین با دستگاه اتوآنالایزر X1100 انجام شد. برای تحلیل داده ها از آنالیز واریانس و آزمون كای دو استفاده شد.یافته ها: سن بیماران 5.25 ± 10.46 سال بود و 53 درصد آنان مذكر و بقیه مونث بودند. توزیع روی طبیعی در هر دو جنس یكسان بود و تفاوتی در رده های مختلف سنی مشاهده نشد. در 77 درصد بیماران مقادیر روی طبیعی بود و در 23 درصد آنان افزایش میزان روی دیده شد. 80 درصد بیماران، خون بیش از حد مورد نیاز در سال دریافت كرده بودند که میزان متوسط روی در این گروه نسبت به گروه دیگر بیشتر بود و این رابطه از نظر آماری معنادار بود (0.025 P=). در 99 درصد بیماران دریافت دسفرال به طور نامناسب بود كه از این میزان 50 درصد دسفرال را كمتر از حد مورد نیاز دریافت كرده بودند. همچنین زمانی كه اوره بیماران به بیش از mg/dl30 افزایش نشان داده، از درصد بیماران با روی بالا كاسته شده كه این رابطه از نظر آماری معنادار بود (0.009 P=). در این مطالعه 70 درصد بیماران فریتین بالاتر از ng/ml1000 داشتند. توزیع روی بر حسب فریتین نشان داد كه هرچه فریتین بیماران افزایش داشته، از تعداد موارد با روی بالا كاسته شده است كه این تفاوت از نظر آماری معنادار نبود. بحث: مطالعه حاضر نشان داد كه میزان روی77 درصد بیماران نرمال بود و كمبود روی مشاهده نشد. به نظر می رسد كه درمان نامناسب این بیماران سهمی در این خصوص داشته باشد؛ لذا تصمیم گیری در مورد تجویز روی در بیماران مذكور نیازمند مطالعات بیشتر با رعایت استانداردهای علمی در مورد نحوه درمان این بیماران دارد. توصیه می گردد این بیماران تحت مراقبت دقیق تری از نظر دریافت خون و دسفرال قرار گیرند.
كلید واژه: تالاسمی ماژور، روی پلاسما، دسفرال، كرمانشاه

توضیحات بیشتر