فایل ورد وضعيت شاخص هاي روش تحقيق در پايان نامه هاي دكتراي عمومي پزشكي

لینک دانلود

 فایل ورد وضعيت شاخص هاي روش تحقيق در پايان نامه هاي دكتراي عمومي پزشكي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد وضعيت شاخص هاي روش تحقيق در پايان نامه هاي دكتراي عمومي پزشكي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد وضعيت شاخص هاي روش تحقيق در پايان نامه هاي دكتراي عمومي پزشكي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد وضعيت شاخص هاي روش تحقيق در پايان نامه هاي دكتراي عمومي پزشكي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)

تعداد صفحات :13

سابقه و هدف: پایان نامه به دلیل این که آموزش دانش، مهارت و روش شناسی تحقیق برای دانشجویان است دارای اهمیت ویژه می باشد. لذا مطالعه حاضر به منظور بررسی شاخص های ده گانه روش تحقیق در پایان نامه های پزشكی عمومی دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه طی سالهای 84-1367 انجام گرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی 218 پایان نامه پژوهشی دانشجویان دوره پزشكی عمومی دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه طی 18 سال با استفاده از نمونه گیری چند مرحله ای بررسی شد. میانگین نمرات پایان نامه ها در پنج دوره زمانی مقایسه گردید. داده ها با استفاده از یك چک لیست كه حاوی 91 گزینه مربوط به ده شاخص روش تحقیق شامل عنوان، چكیده، بیان مساله، بازنگری متون، اهداف و فرضیات، روش اجرا، یافته ها، بحث، نتیجه گیری و منابع بود، جمع آوری و امتیاز هر یك از آنها برحسب اهمیت نسبی تعیین شد. حداكثر نمره یك پایان نامه 20 فرض شد كه بر اساس مقیاس لیکرت در پنج رده قرارگرفت. برای تحلیل داده ها آزمون های مجذور کای، تی، آنالیز واریانس و تست تعقیبی توکی استفاده شد.یافته ها: یافته ها نشان داد که میانگین نمره کل شاخص های ده گانه در پایان نامه های مورد بررسی 3.11 ±8.77 از 20 بوده است. به جز شاخص های «عنوان» که رتبه بسیار خوب و «یافته ها» که رتبه خوب اخذ كرده اند، بقیه شاخص ها در مرتبه متوسط، ضعیف یا نامناسب قرار داشتند. آزمون تی تفاوت معناداری را در نمره میانگین شاخص های ده گانه نشان داد (0.001 P<). نمره کل پایان نامه ها كه در دوره ‏زمانی اول 1.54±5.90 بود، در دوره های زمانی دوم تا پنجم به ترتیب به 2.36±7.73، 2.53±8.62، 2.41±11.28 و 2.33±12.40 افزایش یافت. به عبارت دیگر، میانگین امتیاز کل پایان نامه ها در دوره های زمانی دوم، سوم، چهارم و پنجم نسبت به دوره قبلی خود به ترتیب 30.5، 11.94، 30.85 و 9.93 درصد افزایش یافته است. آزمون آنالیز واریانس تفاوت معناداری را بین میانگین نمره کل پایان نامه ها در پنج دوره زمانی مورد مطالعه نشان داد (0.001 P<). آزمون تعقیبی توكی نشان داد همه دوره های زمانی به جز دو دوره، تفاوت معناداری با یکدیگر داشتند (0.001 P<).بحث: مطالعه حاضر سیر بهبودی را در تدوین شاخص های ده گانه روش تحقیق در پایان نامه ها نشان داد. چنین به نظر می رسد که عواملی از قبیل زمان، تغییر آیین نامه پایان نامه ها، شركت اساتید راهنما در كارگاه های روش تحقیق و دسترسی سریع به بانك های اطلاعاتی موجبات بهبودی در روند تدوین پایان نامه ها را فراهم آورده است.
كلید واژه: پایان نامه، دکترای عمومی پزشکی، روش تحقیق، کرمانشاه

توضیحات بیشتر