فایل ورد بررسي تنوع ژنتيكي در توده هاي جمع آوري شده محلب (.Prunus mahaleb L) با استفاده از خصوصيات مرفولوژيك

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تنوع ژنتيكي در توده هاي جمع آوري شده محلب (.Prunus mahaleb L) با استفاده از خصوصيات مرفولوژيك دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تنوع ژنتيكي در توده هاي جمع آوري شده محلب (.Prunus mahaleb L) با استفاده از خصوصيات مرفولوژيك  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تنوع ژنتيكي در توده هاي جمع آوري شده محلب (.Prunus mahaleb L) با استفاده از خصوصيات مرفولوژيك،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تنوع ژنتيكي در توده هاي جمع آوري شده محلب (.Prunus mahaleb L) با استفاده از خصوصيات مرفولوژيك :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نهال و بذر

تعداد صفحات :17

در ایران و بسیاری از كشورها معمولا از محلب (Prunus mahaleb L.) برای پایه گیلاس استفاده می شود. این پژوهش با هدف بررسی تنوع ژنتیكی محلب و شناسایی ژنوتیپ های پا كوتاه به منظور اصلاح پایه های گیلاس در مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی خراسان اجرا شد. در این تحقیق هفده توده جمع آوری شده محلب از مناطق مختلف با اندازه گیری خصوصیات مرفولوژیك مورد ارزیابی قرارگرفتند. تجزیه واریانس یك طرفه برای تعیین تنوع مناطق مختلف انجام گردید. نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها نشان داد كه بین مناطق از لحاظ بسیاری از صفات تفاوت معنی دار می باشد. تجزیه به عامل ها نشان داد كه قسمت عمده واریانس ارتفاع، شاخص اندازه، عرض تاج، سطح مقطع تنه، قطر تنه و حجم تاج توسط عامل اول، نسبت پوست به چوب، طول میانگره و كلروفیل برگ توسط عامل دوم و سطح برگ توسط عامل سوم توجیه می گردند. سه عامل 9/57 درصد از واریانس كل را تبیین می كردند. بررسی ضرایب همبستگی نشان داد كه شاخص اندازه، عرض و حجم تاج با ارتفاع درخت رابطه معنی داری دارد. نتایج همچنین نشان داد كه دانهال های محلب از لحاظ قدرت رشد با یكدیگر متفاوت می باشند. بدین منظور بر اساس شاخص اندازه به چهاركلاس بسیار پاكوتاه، پاكوتاه، نیمه پاكوتاه و پابلند گروه بندی گردیدند.
كلید واژه: گیلاس، تنوع ژنتیكی، پایه پاكوتاه، محلب، مازارد

توضیحات بیشتر