فایل ورد بررسي عملكرد و پايداري در هيبريدهاي زودرس ذرت (.Zea mays L)

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي عملكرد و پايداري در هيبريدهاي زودرس ذرت (.Zea mays L) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي عملكرد و پايداري در هيبريدهاي زودرس ذرت (.Zea mays L)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي عملكرد و پايداري در هيبريدهاي زودرس ذرت (.Zea mays L)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي عملكرد و پايداري در هيبريدهاي زودرس ذرت (.Zea mays L) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نهال و بذر

تعداد صفحات :12

تعداد 9 هیبرید جدید زودرس همراه با هیبرید شاهد KSC301 با استفاده از طرح بلوك های كامل تصادفی در شش منطقه كرج، اصفهان، اردبیل، كرمانشاه، ساری و خرم آباد به مدت دو سال 1380 و 1381 مورد مطالعه قرار گرفتند. هر تیمار در چهار ردیف با 75 سانتی متر فاصله بین ردیف ها و در چهار تكرار با فواصل بوته 36 سانتی متر در روی ردیف كاشته شد. تجزیه واریانس مركب آزمایش ها براساس ده محیط انجام شد. اثر محیط، اثر ژنوتیپ و اثر متقابل ژنوتیپ × محیط بر عملكرد دانه در سطح احتمال 1% معنی دار گردید. مقایسه میانگین با روش دانكن نشان داد كه حداكثر عملكرد دانه متعلق به هیبریدهای (K615/1´K1264/5-1) و (S61´K1263/17) به ترتیب با متوسط عملكرد 25/10 و 98/9 تن در هكتار بود و هیبریدهای (K615/1´K1728/8) و (K1263/2-1´K2331) نیز با متوسط عملكرد دانه 73/9 تن در هكتار تفاوت معنی داری با آن ها نداشتند. در تجزیه پایداری كه شامل پارامترهای پایداری اكووالانس (W2i) ، واریانس پایداری (s2i) ، ضریب رگرسیون (bi) و انحراف از خط رگرسیون (S2di) بود، هیبرید K1263/21´K2331 نسبت به سایر هیبریدها از جمله شاهد آزمایش از عملكرد دانه مناسب و پایداری مطلوب تری برخوردار بود.
كلید واژه: ذرت، هیبریدهای زودرس، تجزیه پایداری

توضیحات بیشتر