فایل ورد بررسي صفات كمي و كيفي ارقام پياز و تعيين رابطه برخي از صفات با قابليت انبارماني

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي صفات كمي و كيفي ارقام پياز و تعيين رابطه برخي از صفات با قابليت انبارماني دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي صفات كمي و كيفي ارقام پياز و تعيين رابطه برخي از صفات با قابليت انبارماني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي صفات كمي و كيفي ارقام پياز و تعيين رابطه برخي از صفات با قابليت انبارماني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي صفات كمي و كيفي ارقام پياز و تعيين رابطه برخي از صفات با قابليت انبارماني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نهال و بذر

تعداد صفحات :26

به منظور شناخت و انتخاب ارقام پیاز ایرانی با صفات برتر كمی و كیفی از نظر عملكرد، ضخامت گردن، اندازه و شكل، تعداد لایه های فلس های گوشتی، عمر انباری، ماده خشك، مواد جامد محلول، سفتی بافت و تعیین رابطه برخی از صفات با قابلیت انبارمانی، این بررسی در سال های 79-1378 در كرج اجرا شد. آزمایش مزرعه ای جهت مقایسه ارقام پیاز (قرمز آذرشهر، سفید كاشان، سفید قم، طارم زنجان و درچه اصفهان) در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی در چهار تكرار انجام شد. جهت تعیین عمر انباری ارقام مذكور طرحی به صورت آزمایش فاكتوریل بر پایه طرح كاملا تصادفی در سه تكرار در انبار كنترل نشده اجرا شد. فاكتورهای آزمایشی شامل زمان در هشت سطح و ارقام در پنج سطح بود، بدین صورت كه در مدت چهار ماه و به فواصل 15 روز یك بار (هشت تاریخ زمانی) ضایعات انباری بر اساس درصد كاهش وزن، درصد جوانه زنی و پوسیدگی و تغییرات برخی از صفات از جمله ماده خشك، مواد جامد محلول و سفتی پیاز در طول مدت انبارداری اندازه گیری شد. نتایج نشان داد كه در آزمایش مزرعه ای، رقم سفید قم بیشترین عملكرد محصول را به میزان 82/60 تن در هكتار و رقم درچه اصفهان كمترین عملكرد را به میزان 03/32 تن در هكتار در بین ارقام آزمایشی داشته اند. كمترین درصد كاهش وزن، درصد جوانه زنی و پوسیدگی را در طول مدت انبارداری رقم سفید قم به میزان به ترتیب 33/15 و 72/11 درصد داشت كه با ارقام قرمز آذرشهر و درچه اصفهان تفاوت آماری معنی داری را نشان نمی داد. بیشترین میزان كاهش وزن را رقم طارم زنجان به میزان 06/23 درصد و بیشترین درصد جوانه زنی و پوسیدگی را رقم سفید كاشان با 46/55 درصد نشان دادند. صفات كیفی ارقام پیاز نظیر ماده خشك و مواد جامد محلول، در طول دوره انبارداری افزایش ولی سفتی بافت كاهش داشت. بیشترین درصد مواد جامد محلول، ماده خشك و سفتی بافت را رقم سفید قم به میزان به ترتیب 81/9، 8/11 و 19/39 نیوتن و كمترین مقدار را رقم طارم زنجان به میزان 37/8 ، 29/9 و 03/32 نیوتن داشتند. در طول دوره انبارداری بین صفات درصد مواد جامد محلول و ماده خشك همبستگی قوی مثبت معنی دار (r=0.84) و رابطه رگرسیونی خطی y=-2.472 + 1.424x و همچنین بین صفات سفتی بافت ارقام و درصد جوانه زنی و پوسیدگی همبستگی منفی (r = -.592) و رابطه رگرسیونی خطی y = 101.515-1.863x به دست آمد.
كلید واژه: پیاز، ارقام، عملكرد، كیفیت، ضایعات انباری، جوانه زنی و پوسیدگی، مواد جامد محلول، سفتی بافت

توضیحات بیشتر