فایل ورد واكنش لاين هاي اميدبخش جو ديم نسبت به .Pyrenophora graminea Ito & Kurib عامل بيماري لكه قهوه اي نواري

لینک دانلود

 فایل ورد واكنش لاين هاي اميدبخش جو ديم نسبت به .Pyrenophora graminea Ito & Kurib عامل بيماري لكه قهوه اي نواري دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد واكنش لاين هاي اميدبخش جو ديم نسبت به .Pyrenophora graminea Ito & Kurib عامل بيماري لكه قهوه اي نواري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد واكنش لاين هاي اميدبخش جو ديم نسبت به .Pyrenophora graminea Ito & Kurib عامل بيماري لكه قهوه اي نواري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد واكنش لاين هاي اميدبخش جو ديم نسبت به .Pyrenophora graminea Ito & Kurib عامل بيماري لكه قهوه اي نواري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نهال و بذر

تعداد صفحات :17

به منظور ارزیابی مقاومت لاین های امیدبخش جو دیم نسبت به بیماری لكه قهوه ای نواری (Pyrenophora graminea) كه در سال های اخیر تبدیل به یكی از مهم ترین بیماری های جو در كشور شده است، بذر 44 لاین مربوط به آزمایش های یكنواخت سراسری موسسه تحقیقات كشاورزی دیم، در مجاورت بذرهای آلوده ارقام زرجو، والفجر، پروداكتیو، افضل و ارقام محلی جمع آوری شده از سال قبل جهت آلوده سازی در حین گلدهی، در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی (با سه تكرار) در مناطق گرگان، كرج، مراغه و میاندوآب كاشته شدند. به موازات آن، نمونه های جو آلوده به بیماری از مناطق فوق جمع آوری و قارچ عامل بیماری جداسازی و خالص سازی شد و در آزمون گیاهچه ای، در شرایط كنترل شده در گلخانه مورد استفاده قرار گرفتند. از درصد بوته های آلوده یادداشت برداری به عمل آمد. در آزمایش مزرعه ای به دلیل عدم یكنواختی در گلدهی لاین ها و یا شرایط نامساعد جوی، در هیچ یك از مناطق آلودگی یكنواخت و كافی روی لاین های آزمایشی ظاهر نشد. حساس ترین لاین ها با بیشترین درصد آلودگی گیاهچه ای،Pirat1//Aljer/Ceres 362-1-1IC ،T-2(2R)//Lignee131/Arabia Abiad ، Alpha/Gumhuriyet//Ligkee-131 و Yesevi-93 و مقاوم ترین لاین در برابر جدایه های مورد مطالعه 4679/105//Yea132TH/3/Tipper و پس از آن لاین هایICB-100974/Action ، Alpha//Sul/Nacta/3/80-5001 و 132TH/Tokak Yia 147 ارزیابی شدند. بر مبنای مقایسه میانگین داده ها، لاین ها به چهار گروه دسته بندی شدند، به طوری كه 38% مقاوم و نیمه مقاوم، 51% نیمه حساس، 9% حساس و 2% بسیار حساس بودند. عكس العمل مقاومت در بین جوهای دارای تیپ رشدی بهاره و بینابین بهاره نسبت به تیپ زمستانه فراوانی بیشتری داشت. مقایسه بیماریزایی چهار جدایه به دست آمده از مناطق ذكر شده فوق كه دارای بیشترین قدرت تهاجمی روی رقم حساس (زرجو) بودند، برمبنای درصد گیاهچه ای آلوده شده در سطح احتمال 1% نیز نشان داد كه آن ها در سه گروه عمده قرار می گیرند.
كلید واژه: جو، لاین های امیدبخش دیم، لكه قهوه ای نواری، مقاومت، تنوع بیماریزایی

توضیحات بیشتر