فایل ورد بررسي صفات كمي و كيفي ارقام جديد سورگوم علوفه اي در چين هاي مختلف

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي صفات كمي و كيفي ارقام جديد سورگوم علوفه اي در چين هاي مختلف دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي صفات كمي و كيفي ارقام جديد سورگوم علوفه اي در چين هاي مختلف  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي صفات كمي و كيفي ارقام جديد سورگوم علوفه اي در چين هاي مختلف،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي صفات كمي و كيفي ارقام جديد سورگوم علوفه اي در چين هاي مختلف :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نهال و بذر

تعداد صفحات :13

در این تحقیق هشت رقم سورگوم علوفه ای به نام های KFS1، KFS2، KFS3، Pacific BMR، Chopper، Nectar،Sweet jumbo و Speed feed با استفاده از طرح آماری بلوك های كامل تصادفی به منظور تعیین مناسب ترین آن ها از نظر عملكرد علوفه، در چهار تكرار به مدت دو سال (83-1382) در كرج مورد بررسی قرار گرفت. كود فسفات آمونیوم بر مبنای 115 كیلوگرم P2O5 و در مجموع 183 كیلوگرم در هكتار نیتروژن در چهار نوبت مصرف شد. از همه تیمارها دو چین علوفه برداشت شد. شش صفت شامل عملكرد علوفه تر، خشك، میزان پروتئین، ارتفاع بوته، قطر ساقه و تعداد پنجه در هر چین اندازه گیری گردید و برداشت از سطح 8/7 متر مربع به عمل آمد. داده های دو سال مورد تجزیه واریانس سالیانه و مركب قرار گرفت و میانگین ها به روش دانكن مقایسه شدند. نتایج تجزیه واریانس ساده نشان داد بین چین ها در هر دو سال برای همه صفات بجز ارتفاع بوته اختلاف معنی دار وجود دارد. برای عملكرد علوفه تر، خشك، پروتئین و تعداد پنجه چین دوم و برای قطر ساقه چین اول برتر بود.نتایج تجزیه واریانس مركب نشان داد بین سال ها به جز برای عملكرد علوفه خشك و تعداد پنجه، ارقام و اثر متقابل سال × رقم به غیر از قطرساقه اختلاف معنی دار وجود دارد.مقایسه میانگین ها به روش دانكن نشان داد عملكرد علوفه تر با 5/150 تن در هكتار و عملكرد پروتئین با 80/2 تن در هكتار در سال اول، ارتفاع بوته با 9/196 سانتی متر و قطر ساقه با 48/15 میلی متر در سال دوم در گروه اول قرار گرفتند. بیشترین و كمترین علوفه تر را به ترتیب ارقام نكتار با 6/164 و KFS2 با 4/130 تن در هكتار تولید كردند. رقم سویت جامبو بیشترین علوفه خشك، پروتئین و تعداد پنجه را به ترتیب با 38/36 و 88/2 تن در هكتار و 61/3 عدد تولید كرد. بیشترین ارتفاع بوته با 4/214 سانتی متر به رقم اسپیدفید و قطر ساقه با 99/17 میلی متر به رقم KFS2 تعلق گرفت. رقم چاپر در چهار صفت علوفه خشك، پروتئین، ارتفاع بوته و تعداد پنجه به ترتیب با 41/32 و 58/2 تن در هكتار، 2/172 سانتی متر و 11/2 عدد كمترین تولید را به خود اختصاص داد و كمترین قطر ساقه با 61/11 میلی متر را رقم اسپیدفید تولید كرد. نكتار و سوئیت جامبو در این تحقیق، مناسب ترین رقم از نظر تولید علوفه تعیین شدند.
كلید واژه: سورگوم علوفه ای، واریته هیبرید، رقم خالص، تعداد پنجه

توضیحات بیشتر