فایل ورد معرفي پاتوتيپ هاي Blumeria graminis (Dc. Ex Merat) Speer f. sp. tritict عامل بيماري سفيدك پودري گندم از چند منطقه ايران

لینک دانلود

 فایل ورد معرفي پاتوتيپ هاي Blumeria graminis (Dc. Ex Merat) Speer f. sp. tritict عامل بيماري سفيدك پودري گندم از چند منطقه ايران دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد معرفي پاتوتيپ هاي Blumeria graminis (Dc. Ex Merat) Speer f. sp. tritict عامل بيماري سفيدك پودري گندم از چند منطقه ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد معرفي پاتوتيپ هاي Blumeria graminis (Dc. Ex Merat) Speer f. sp. tritict عامل بيماري سفيدك پودري گندم از چند منطقه ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد معرفي پاتوتيپ هاي Blumeria graminis (Dc. Ex Merat) Speer f. sp. tritict عامل بيماري سفيدك پودري گندم از چند منطقه ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نهال و بذر

تعداد صفحات :20

در سال های 1382 و 1383 نمونه های قارچ Blumeria graminis f. sp. tritici از استان های مازندران، گلستان و فارس جمع آوری و در گلخانه موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر كرج تك كلنی شدند. جمعا 23 جدایه خالص به دست آمد. تعیین پاتوتیپ های جدایه ها با استفاده از ارقام افتراقی (17 لاین تقریبا ایزوژنیك) انجام شد. بدین منظور، پس از كاشت بذرهای ارقام افتراقی گندم در گلدان، در مرحله گیاهچه ای، با هر یك از جدایه ها جداگانه مایه زنی شدند. گلدان ها در گلخانه با دمای22-18 درجه سانتی گراد، رطوبت 100-95 درصد و تناوب نوری 12ساعت تاریكی و 12 ساعت روشنایی نگهداری شدند. بعد از 12 و 16روز در دو نوبت، براساس مقیاس 9-0 از تیپ آلودگی یادداشت برداری گردید. نتایج به دست آمده، 21 پاتوتیپ را مشخص و فرمول بیماریزایی آن ها تعیین شد. محاسبه فراوانی فاكتورهای بیماریزایی در بین پاتوتیپ ها، نشان داد كه 95% پاتوتیپ ها دارای فاكتورهای بیماریزایی برای ژن های بیماریزایی Pm3c و Pm5 بودند برای لاین های حاوی ژن هایPm2,6 ،Pm4b ، Pm1,2,9 و Pm2,4b,8 كم ترین بیماریزایی مشاهده گردید. بیماریزایی بر روی مجموعه ژنی Pm1,2,9 اولین بار در ایران گزارش می گردد. در مقایسه فراوانی فاكتورهای بیماریزایی در دو سال متوالی مشخص گردید كه برای برخی ژن ها از جمله Pm8 ،Pm4a ،Pm2,6 ،Pm7 ، Pm1,2,9 و Pm2,4b,8 در سال 1383 نسبت به سال 1382 فراوانی بیشتری و برای برخی دیگر از جملهPm3b ،Pm3a ،Pm2 ،Pm1 ،Pm3d ،Pm5 ، Pm6و Pm9 فراوانی كم تری وجود داشت. در مورد Pm3c تغییر محسوسی مشاهده نشد. منطقه قراخیل در مازندران دارای جدایه هایی با بیشترین فاكتورهای بیماریزایی بود.
كلید واژه: گندم، سفیدك پودری، ژن های مقاومت، ژن های بیماریزایی، فراوانی، پاتوتیپ

توضیحات بیشتر