فایل ورد واکنش ده رقم تجاري سيب زميني به کرم هاي مفتولي و اثر نوع و ميزان قندهاي موجود در غده ها بر درصد آلودگي

لینک دانلود

 فایل ورد واکنش ده رقم تجاري سيب زميني به کرم هاي مفتولي و اثر نوع و ميزان قندهاي موجود در غده ها بر درصد آلودگي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد واکنش ده رقم تجاري سيب زميني به کرم هاي مفتولي و اثر نوع و ميزان قندهاي موجود در غده ها بر درصد آلودگي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد واکنش ده رقم تجاري سيب زميني به کرم هاي مفتولي و اثر نوع و ميزان قندهاي موجود در غده ها بر درصد آلودگي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد واکنش ده رقم تجاري سيب زميني به کرم هاي مفتولي و اثر نوع و ميزان قندهاي موجود در غده ها بر درصد آلودگي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نهال و بذر

تعداد صفحات :13

در تحقیقی كه طی سال های 1379-1381 در منطقه شهركرد انجام شد، تعداد ده رقم تجاری سیب زمینی شامل دیاموند، آئولا، آگریا، كنكورد، مارفونا، آژاكس، دزیره، سانتانا، پیكاسو و كوزیما در قالب یك طرح بلوک های كامل تصادفی، در سه تكرار در یك قطعه زمین آلوده به کرم های مفتولی كاشته شد. گونه های موجود در منطقه توسط تله های فرمونی جمع آوری و شناسایی شد. در زمان برداشت درصد آلودگی غده ها به کرم های مفتولی در دو خط وسط هر تیمار تعیین شد. از هر تیمار تعداد ده غده غیر آلوده متوسط به صورت تصادفی انتخاب و میزان قندهای گلوكز، فروكتوز و ساكاروز آن ها به روش HPLC اندازه گیری شد. داده ها تجزیه مركب شده و میانگین ها با آزمون دانكن مقایسه گردید. همبستگی خطی بین درصد آلودگی با میزان قندهای موجود در غده ها و مجموع آن ها به تفكیك محاسبه شد. نتایج حاصل نشان داد كه بین ارقام از نظر درصد آلودگی و میزان قندهای گلوكز، فروكتوز و مجموع قندها به ترتیب در سطوح یك، پنج، یك و پنج درصد اختلاف معنی دار وجود دارد. ارقام آژاكس و آگریا به ترتیب با كسب حداكثر و حداقل درصد آلودگی در گروه های جداگانه قرار گرفته و با سایر ارقام اختلاف معنی دار داشتند. مقایسه ارقام از نظر میزان قند نشان داد كه این دو رقم به ترتیب حایز حداكثر و حداقل هر سه نوع قند و مجموع آن ها بودند. با این توضیح كه از نظر میزان ساكاروز بین ارقام اختلاف معنی دار وجود نداشت، در حالی كه از نظر گلوكز، فروكتوز و مجموع قندها این ارقام با سایر ارقام اختلاف معنی دار نشان دادند و در گروه های جداگانه قرار گرفتند. ضریب همبستگی خطی بین درصد آلودگی غده ها و میزان قندهای مختلف و مجموع آن ها در سطح یك درصد معنی دار بود. به نظر می رسد كه میزان قند موجود درغده ها بر درصد آلودگی آن ها به کرم های مفتولی موثر باشد.
كلید واژه: سیب زمینی، کرم های مفتولی، قند، Agriotes

توضیحات بیشتر