فایل ورد بررسي رشد ريشه، عملكرد بيولوژيك و عملکرد دانه در ژنوتيپ هاي گندم در شرايط تنش غرقابي در مراحل مختلف رشد

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رشد ريشه، عملكرد بيولوژيك و عملکرد دانه در ژنوتيپ هاي گندم در شرايط تنش غرقابي در مراحل مختلف رشد دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رشد ريشه، عملكرد بيولوژيك و عملکرد دانه در ژنوتيپ هاي گندم در شرايط تنش غرقابي در مراحل مختلف رشد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رشد ريشه، عملكرد بيولوژيك و عملکرد دانه در ژنوتيپ هاي گندم در شرايط تنش غرقابي در مراحل مختلف رشد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رشد ريشه، عملكرد بيولوژيك و عملکرد دانه در ژنوتيپ هاي گندم در شرايط تنش غرقابي در مراحل مختلف رشد :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نهال و بذر

تعداد صفحات :20

به منظور بررسی اثر مدت های مختلف غرقابی (صفر، 10، 20 و30 روز) در سه مرحله رشدی، ZGS11، ZGS13 و ZGS31، بر روند رشد ریشه و عملكرد بیولوژیك و دانه سه ژنوتیپ گندم (چمران، ویریناك و یاواروس) آزمایشی به صورت فاكتوریل و در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی در سه تكرار در سال زراعی 83-1382 در گلخانه پژوهشی دانشگاه كشاورزی و منابع طبیعی رامین، به صورت گلدانی اجرا شد. نتایج حاصل از بررسی روند رشد طولی و وزن خشك ریشه نشان داد كه بین ژنوتیپ ها، مراحل شروع دوره غرقابی و سطوح مختلف غرقابی، واكنش های متفاوتی دیده شد، به گونه ای كه حتی دوره غرقابی 10 روزه در هر مرحله از رشد كه اتفاق بیفتد، گیاه به هیچ وجه نمی تواند خسارت وارده را جبران كند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس میانگین های طول و وزن خشك ریشه در مرحله گرده افشانی و مرحله رسیدن فیزیولوژیكی، اختلاف معنی دار بین سطوح تمام تیمارها را نشان داد. بیشترین مقدار ماده خشك و طول ریشه را ژنوتیپ ویریناك و كمترین مقدار را ژنوتیپ یاواروس به خود اختصاص داد. از نظر شروع دوره غرقابی، مرحله ZGS11 بیشترین حساسیت وZGS31 كمترین حساسیت را نشان داد. بین سطوح مختلف غرقابی نیز اختلاف معنی دار مشاهده شد، به نحوی كه در مرحله گرده افشانی، ماده خشك ریشه در 10، 20 و 30 روز غرقابی نسبت به شاهد به ترتیب 75/37، 31/44 و 01/54 درصد و برای طول ریشه به ترتیب 85/25، 02/47 و 88/58 درصد كاهش داشتند. بررسی آناتومیكی ریشه ژنوتیپ های گندم مورد بررسی نشان داد كه در شرایط غرقابی، آئرانشیم به عنوان یكی از مهم ترین مكانیسم های تحمل تشكیل گردید.
كلید واژه: گندم، تنش غرقابی، روند رشد ریشه، طول ریشه، ماده خشك ریشه، آئرانشیم

توضیحات بیشتر