فایل ورد تاثير تراكم بوته بر عملكرد دانه ژنوتيپ هاي گندم با قدرت پنجه زني متفاوت در شرايط ديم

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير تراكم بوته بر عملكرد دانه ژنوتيپ هاي گندم با قدرت پنجه زني متفاوت در شرايط ديم دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير تراكم بوته بر عملكرد دانه ژنوتيپ هاي گندم با قدرت پنجه زني متفاوت در شرايط ديم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير تراكم بوته بر عملكرد دانه ژنوتيپ هاي گندم با قدرت پنجه زني متفاوت در شرايط ديم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير تراكم بوته بر عملكرد دانه ژنوتيپ هاي گندم با قدرت پنجه زني متفاوت در شرايط ديم :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نهال و بذر

تعداد صفحات :16

به منظور بررسی اثر تراکم های مختلف بر قدرت پنجه زنی ارقام گندم و همچنین تعیین مناسب ترین میزان بذر در ارقام گندم با قابلیت توان پنجه زنی متفاوت، این تحقیق با چهار میزان بذر 250، 350، 450 و 550 بذر در مترمربع و شش رقم گندم شامل سه ژنوتیپV1=Azar2 ، V2=10Ghazagestan98-99 و V3=Kiraj/87-zhong291 به ترتیب با قدرت پنجه زنی زیاد، متوسط و كم و سه ژنوتیپV4=885K1.1//1D13.1/MLT/3/YE2453 ، V5=Gun91/Karl و V6=Fenkang15/sefid به ترتیب با وزن هزار دانه كم، متوسط و زیاد، به صورت فاكتوریل و در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی در سه تكرار و به مدت دو سال اجرا شد. نتایج تجزیه مركب داده ها نشان داد كه اثر رقم بر صفات ارتفاع بوته، درصد پوشش سبز زمین در مرحله گلدهی، طول سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، روز تا رسیدگی، درجه باردهی، عملكرد بیولوژیكی و عملكرد دانه در سطح احتمال 1% و بر تعداد كل پنجه، تعداد پنجه بارور و روز تا گلدهی در سطح احتمال 5% معنی دار بود. اثر میزان بذر بر صفات درصد پوشش سبز زمین در مرحله گلدهی، طول سنبله، تعداد سنبله در مترمربع، تعداد دانه در سنبله، روز تا گلدهی، روز تا رسیدگی، عملكرد بیولوژیكی و عملكرد دانه در سطح احتمال 1% معنی دار بود. هیچ یك از صفات تحت تاثیر اثر متقابل ژنوتیپ ´ میزان بذر قرار نگرفتند. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، با توجه به این كه در ژنوتیپ هایV1 ، V4 و V5 به ترتیب با عملكرد دانه 2374، 5/1708 و 4/1942 كیلوگرم در هكتار، بین میزان های مختلف بذر در واحد سطح اختلاف معنی داری از نظر عملكرد دانه وجود نداشت و تمامی تیمارها در یك سطح قرار گرفته بودند، از این رو در ژنوتیپ های مذكور به منظور صرفه جویی در میزان بذر مصرفی، تراكم 250 بذر در مترمربع برای كشت توصیه شد، اما در ژنوتیپ هایV2 ، V3 و V6 به ترتیب با عملكرد دانه 3/2082، 5/1793 و 2292 كیلوگرم در هكتار به غیر از میزان بذر 250 بذر در مترمربع، بین سه میزان بذر 350، 450 و 550 بذر در مترمربع از نظر عملكرد دانه اختلاف معنی داری وجود نداشت و برای این ارقام نیز تراكم 350 بذر در مترمربع توصیه شد.
كلید واژه: گندم، ژنوتیپ ها، میزان بذر، پنجه زنی، اجزای عملكرد، دیم

توضیحات بیشتر