فایل ورد گزينش ژنوتيپ هاي جو (.Hordeum vulgare L) با استفاده از آماره هاي پايداري در مناطق معتدل ايران

لینک دانلود

 فایل ورد گزينش ژنوتيپ هاي جو (.Hordeum vulgare L) با استفاده از آماره هاي پايداري در مناطق معتدل ايران دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد گزينش ژنوتيپ هاي جو (.Hordeum vulgare L) با استفاده از آماره هاي پايداري در مناطق معتدل ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد گزينش ژنوتيپ هاي جو (.Hordeum vulgare L) با استفاده از آماره هاي پايداري در مناطق معتدل ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد گزينش ژنوتيپ هاي جو (.Hordeum vulgare L) با استفاده از آماره هاي پايداري در مناطق معتدل ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نهال و بذر

تعداد صفحات :16

اثر متقابل ژنوتیپ × محیط به وسیله واكنش متفاوت ژنوتیپ ها به شرایط متغیر محیطی ایجاد می شود. توجه به این پدیده برای پیشرفت در اصلاح نباتات ضروری است، عدم توجه به آن موجب محدود شدن دقت برآورد عملكرد دانه می شود. در این تحقیق به منظور تعیین پایداری عملكرد و بررسی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط، تعداد بیست ژنوتیپ امیدبخش جو در سال های زارعی 81-1379 (به مدت دو سال ) در هفت ایستگاه مناطق معتدل كشور شامل ایستگاه های تحقیقاتی كرج، كرمان، اصفهان، بیرجند، یزد، زرقان و نیشابور مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه واریانس مركب بر روی عملكرد دانه تیمارها، اختلاف معنی دار برای اثر سال، مكان، اثر متقابل سال × مكان، ژنوتیپ و اثر متقابل سه جانبه ژنوتیپ × مكان × سال نشان داد. با توجه به معنی دار بودن اثر متقابل ژنوتیپ × مكان × سال جهت بررسی دقیق تر ژنوتیپ ها و تعیین پایداری عملكرد آن ها از روش های مختلف تجزیه پایداری استفاده شد. پارامترهای پایداری واریانس محیطی (Si2)، ضریب تغییرات محیطی (CVi )، میانگین مربعات انحراف از خط رگرسیون (Sdi2)، اكووالانس (Wi2 )، واریانس پایداری (i2)، واریانس درون مكانی (MS(Y/L)i)، ضریب تبیین (Ri2)، میانگین رتبه (`R) و انحراف معیار رتبه (SDR) و اثر متقابل ناشی از نامتجانسی در مقدار (SS(HV)i) و اثر متقابل ناشی از انحراف از همبستگی كامل و مثبت رتبه بندی ژنوتیپ ها در محیط (SS(IC)i ) برای همه ژنوتیپ ها محاسبه شد. با توجه به معیارهای پایداری مورد استفاده ژنوتیپ های شماره 4 (Trompillo/L.Moghan) ، (Rihane -03) 13 و (Gustoe/Arar) 15 در اغلب روش های مورد مطالعه، پایداری مطلوب تری را نشان دادند، كه این سه ژنوتیپ برای معرفی، به برنامه های به زراعی و آزمایش های تحقیقی - تطبیقی پیشنهاد شدند.
كلید واژه: جو، پایداری عملكرد، آماره های مختلف پایداری، اثر متقابل ژنوتیپ × محیط

توضیحات بیشتر