فایل ورد بررسي اكولوژيكي ازتوباكتر در دو منطقه مرتعي آذربايجان و اثر تلقيح آن روي رشد و تغذيه معدني گياه گندم

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اكولوژيكي ازتوباكتر در دو منطقه مرتعي آذربايجان و اثر تلقيح آن روي رشد و تغذيه معدني گياه گندم دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اكولوژيكي ازتوباكتر در دو منطقه مرتعي آذربايجان و اثر تلقيح آن روي رشد و تغذيه معدني گياه گندم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اكولوژيكي ازتوباكتر در دو منطقه مرتعي آذربايجان و اثر تلقيح آن روي رشد و تغذيه معدني گياه گندم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اكولوژيكي ازتوباكتر در دو منطقه مرتعي آذربايجان و اثر تلقيح آن روي رشد و تغذيه معدني گياه گندم :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :20

اطلاعات نسبتا كاملی در مورد نقش ازتوباكتر كروكوكوم- یك تثبیت كننده آزاد ازت- در خاك های كشاورزی وجود دارد، با این حال آگاهی ما در مورد اهمیت اكولوژیك این باكتری ها در مناطق مرتعی به ویژه در ایران ناچیز است. این بررسی به منظور بررسی ارتباط بین عوامل اكولوژیك و عوامل مربوط به خاك با جمعیت باكتری ها انجام گرفته است. نمونه های خاك از دو منطقه مرتعی میشوداغ و خواجه كه از نظر اكولوژیكی، نوع خاك و پوشش گیاهی از یكدیگر كاملا متفاوت بودند، انتخاب شدند. نتایج به دست آمده نشان داد كه جمعیت ازتوباكتر با مقدار كربن آلی و pH خاك به ترتیب هم بستگی معنی دار مثبت و منفی دارد. پوشش گیاهی نیز روی جمعیت باكتری ها به شدت موثر بوده و علاوه بر كاهش جمعیت در خاك های فاقد پوشش، ریزوسفر گیاهان تیره گندم بیشترین جمعیت و ریزوسفر گیاهان تیره نخود كمترین جمعیت ازتوباكترها را داشت. هم چنین اثر تلقیح باكتری های جدا شده از خاك های مورد مطالعه، روی رشد و تغذیه معدنی در گندم به عنوان گیاه مدل مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد كه رشد اندام هوایی و ریشه به ترتیب از تیمار كود ازتی (+N) به سمت تیمار تلقیح با ازتوباكتر (+A) و تیمار توام (+A+N) نسبت به شاهد (-A-N) افزایش یافت. تیمارهای سه گانه فوق هم چنین باعث افزایش جذب و انتقال پتاسیم به اندام هوایی شدند، با این حال تاثیر تیمار +A بر روی این پارامترها بیش از تاثیر تیمارهای +A+N و +N بوده است. این موضوع در مورد جذب ازت نیز صادق بود. بالاتر بودن مقدار جذب و خصوصا انتقال پتاسیم در تیمار تلقیح با ازتوباكتر به اثر احتمالی. تركیبات آلی تولید شده در ریشه كه پتاسیم را با خود به اندام هوایی انتقال می دهند نسبت داده شد. نتایج نشان داد كه ازتوباكترها نه تنها روی افزایش رشد و مقدار كلروفیل در گندم موثرند، بلكه به طور اختصاصی روی جذب و خصوصا انتقال عناصر نیز تاثیر مثبتی دارند. به نظر می رسد این اثر اختصاصی نبوده و می تواند برای عناصر كم مصرف نیز از اهمیت برخوردار باشد.
كلید واژه: جمعیت ازتوباكتر، تلقیح با ازتوباكتر، گندم، جذب و انتقال عناصر غذایی، خاك مرتعی0

توضیحات بیشتر