فایل ورد بررسي عوامل نمود بهتر برنج در شرايط غرقابي با استفاده از رقم هاي زراعي ايران

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي عوامل نمود بهتر برنج در شرايط غرقابي با استفاده از رقم هاي زراعي ايران دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي عوامل نمود بهتر برنج در شرايط غرقابي با استفاده از رقم هاي زراعي ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي عوامل نمود بهتر برنج در شرايط غرقابي با استفاده از رقم هاي زراعي ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي عوامل نمود بهتر برنج در شرايط غرقابي با استفاده از رقم هاي زراعي ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :17

استراتژی توفق بر مشكل محدودیت منابع آب آبیاری برنج، منوط به تولید واریته هایی با نیاز كمتر به شرایط غرقابی است. بدین منظور و برای بررسی اثر تیمارهای مختلف آبیاری بر خصوصیات رشدی، جذب عناصر غذایی و تشكیل آئرانشیم ها و ارتباط آنها با عملكرد بیولوژیك گیاه برنج، سه آزمایش مختلف با استفاده از ارقام برنج ایرانی انجام پذیرفت. در آزمایش اول از 5 رقم استفاده شد كه تحت سه تیمار آبیاری قرار گرفتند. در این آزمایش، آناتومی ریشه های تحت تیمار نیز از نظر وضعیت فضاهای هوایی بررسی گردید. در آزمایش دوم دو رقم سازندگی و طارم به منظور بررسی جذب عناصر مختلف در تیمارهای غرقاب كامل و آبیاری پس از 1، 2 و 3 سانتی متر تبخیر از تشت تبخیر مورد مطالعه قرار گرفتند. در آزمایش سوم، با فراهم كردن شرایط كشت هیدروپونیك، اثر هوادهی بر خصوصیات رشدی گیاه برنج بررسی شد. در این آزمایش تنها از رقم سازندگی استفاده شد. نتایج آزمایش اول نشان داد كه شرایط غرقاب دایم و یا غرقاب برای ادامه رشد، اثر معنی داری در رشد گیاه بخصوص افزایش وزن اندام هوایی و ریشه دارد. نتایج بررسی های میكروسكوپی نیز نشان داد كه تیمارهای آبیاری تاثیری بر حجم فضای آئرانشیم نداشته، فضاهای آئرانشیمی بیشتر تحت تاثیر نوع واریته قرار می گیرند. آزمایش دوم علاوه بر این اینكه نتایج آزمایش اول را تایید نمود نشان داد كه برخی عناصر همچون فسفر و منگنز و آهن با بازده بسیار بالاتری در شرایط غرقاب جذب می گردند. آزمایش سوم نیز حاكی از آن بود كه هوادهی تاثیر قابل ملاحظه ای در خصوصیات رشدی برنج نخواهد داشت.براساس نتایج به دست آمده به نظر می رسد خصوصیات برتر رشد گیاه برنج در حالت غرقاب مربوط به جذب بهتر برخی عناصر پرمصرف و كم مصرف در شرایط غرقاب است كه این نیاز به شرایط غرقاب پس از استقرار كامل گیاه بیشتر جلوه می نماید. بنابراین مدیریت منابع آب مبتنی بر تفكیك مراحل رشد گیاه برنج اعمال خواهد گردید.
كلید واژه: برنج، آئرانشیم، آبیاری غرقابی

توضیحات بیشتر