فایل ورد بررسي واكنش ژنوتيپ هاي مختلف ذرت به سيستم شخم متداول و بدون شخم در اصفهان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي واكنش ژنوتيپ هاي مختلف ذرت به سيستم شخم متداول و بدون شخم در اصفهان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي واكنش ژنوتيپ هاي مختلف ذرت به سيستم شخم متداول و بدون شخم در اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي واكنش ژنوتيپ هاي مختلف ذرت به سيستم شخم متداول و بدون شخم در اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي واكنش ژنوتيپ هاي مختلف ذرت به سيستم شخم متداول و بدون شخم در اصفهان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :12

روش های شخم حفاظتی به منظور جلوگیری از تخریب و فرسایش روزافزون خاك های زراعی و حفاظت هر چه بیشتر از منابع طبیعی، در جهان رو به گسترش است. عوامل متعددی، همچون ژنوتیپ های گیاهی در موفقیت استفاده از روش های شخم حفاظتی نقش دارند. هدف از تحقیق حاضر بررسی امكان استفاده از روش بدون شخم، و بررسی واكنش ژنوتیپ های مختلف ذرت به این روش كشت در اصفهان بود. بدین منظور، در تابستان سال های 74 و 75، دو آزمایش به صورت كرت های خرد شده، در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی، در چهار تكرار انجام گرفت. دو روش شخم متداول و بدون شخم به عنوان فاكتورهای اصلی، و پنج هیبرید ذرت به عنوان فاكتورهای فرعی انتخاب شد.جوانه زنی در همه تیمارها مشابه بود، و تعداد روز از كاشت تا 50 درصد سبز شدن، برای هیبریدهای مختلف و روش های متفاوت شخم شش روز به طول انجامید. نوع شخم اثر بسیار معنی داری بر وزن خشك گیاه در تمام دوران رشد گیاه گذاشت، و موجب كاهش آن در روش بدون شخم شد. هم چنین، تفاوت وزن خشك گیاه در ارقام مختلف در مرحله رسیدگی كامل بسیار معنی دار بود. شاخص سطح برگ از روند مشابهی پیروی كرد، و به صورت معنی داری در روش بدون شخم كاهش یافت. قطر ساقه در سال های مختلف آزمایش و نیز روش های مختلف شخم به طور معنی داری متفاوت بود. كمترین قطر ساقه در سال دوم آزمایش و در روش بدون شخم، با تبعیت از رشد رویشی گیاه به دست آمد. عملكرد نهایی دانه به صورت معنی داری تحت تاثیر سال آزمایش، روش شخم و ژنوتیپ گیاه قرار گرفت. بیشترین عملكرد دانه در سال اول و كمترین آن در سال دوم آزمایش حاصل شد. با توجه به معنی دار بودن اثر متقابل سال و شخم، مشخص شد كه بیشترین كاهش عملكرد در سال دوم و در روش بدون شخم صورت گرفته است. اثر متقابل شخم و رقم از نظر آماری معنی دار نبود، كه مبین عملكرد یكسان ژنوتیپ های مختلف در دو روش شخم می باشد، یعنی هیبریدهایی كه عملكرد بهتری در روش شخم متداول داشتند، در روش بدون شخم دارای عملكرد بیشتری بودند. نتایج دو ساله این آزمایش نشان داد كه تغییرات عملكرد ژنوتیپ های مورد آزمایش در دو روش شخم یكسان است، و احتمالا تولید ذرت در اصفهان به روش بدون شخم، با كاهش عملكرد دانه، خصوصا در دراز مدت همراه خواهد بود.
كلید واژه: عملكرد ذرت، اثر متقابل ژنوتیپ و محیط، روش كاشت، خاك ورزی، حفاظت خاك

توضیحات بیشتر