فایل ورد تنوع ژنتيكي براي برخي از صفات فيزيولوژيك و زراعي در سورگوم دانه اي

لینک دانلود

 فایل ورد تنوع ژنتيكي براي برخي از صفات فيزيولوژيك و زراعي در سورگوم دانه اي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تنوع ژنتيكي براي برخي از صفات فيزيولوژيك و زراعي در سورگوم دانه اي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تنوع ژنتيكي براي برخي از صفات فيزيولوژيك و زراعي در سورگوم دانه اي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تنوع ژنتيكي براي برخي از صفات فيزيولوژيك و زراعي در سورگوم دانه اي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :13

در یك شرایط محیطی ویژه، شناسایی صفات فیزیولوژیك مرتبط با عملكرد دانه،‌ كه اندازه گیری آنها نیز آسان باشد، باعث بهبود گزینش ژنوتیپی سورگوم و بهره گیری از آنها در برنامه های اصلاحی می شود. این بررسی برای سنجش وراثت پذیری عمومی، پیشرفت ژنتیكی مورد انتظار از گزینش، و رابطه عملكرد دانه با 11 صفت فیزیولوژیك مربوط به نمو، رشد رویشی، سرعت رشد، سرعت پرشدن دانه و توزیع ماده خشك در 21 ژنوتیپ گوناگون سورگوم دانه ای انجام شد.ژنوتیپ ها از نظر كلیه صفات، به استثنای عملكرد دانه، اختلاف معنی داری نشان دادند. وراثت پذیری عمومی صفات فیزیولوژیك از 49.6درصد برای میانگین سرعت پرشدن دانه در واحد سطح، تا 99.4 درصد برای روز تا رسیدگی متغیر بود. پیشرفت ژنتیكی این صفات بین 9.2 درصد (برای میانگین روز تا انتقال از رشد رویشی به زایشی، روز تا رسیدگی، و تعداد برگ) تا 39.8 درصد (برای سرعت پرشدن دانه در واحد دانه) دامنه داشت. عموما هم بستگی ژنتیكی و فنوتیپی صفات نموی و رشد رویشی با عملكرد دانه منفی و معنی دار بود، ولی سرعت رشد، سرعت پرشدن دانه،‌ و شاخص برداشت ارتباط ژنتیكی و فنوتیپی مثبت و بسیار معنی داری با عملكرد دانه داشتند. با توجه به این كه ضریب تنوع ژنتیكی و پیشرفت ژنتیكی مورد انتظار برای عملكرد دانه ناچیز بود، امكان استفاده از صفات فیزیولوژیك میانگین سرعت رشد، میانگین سرعت پرشدن دانه در واحد سطح، و شاخص برداشت، درگزینش غیرمستقیم برای عملكرد دانه وجود دارد. نتایج گویای این است كه بهره گیری از صفات فیزیولوژیكی كه اندازه گیری آنها نیز آسان باشد، در برنامه های به نژادی سورگوم دانه ای امكان پذیر است.
كلید واژه: پیشرفت ژنتیكی، وراثت پذیری، هم بستگی ژنتیكی و فنوتیپی

توضیحات بیشتر