فایل ورد برآورد ارزش تفريحي پارك ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎هاي جنگلي ايران با استفاده از روش ارزش گذاري مشروط: مطالعه موردي پارك جنگلي سي ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎سنگان نوشهر

لینک دانلود

 فایل ورد برآورد ارزش تفريحي پارك ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎هاي جنگلي ايران با استفاده از روش ارزش گذاري مشروط: مطالعه موردي پارك جنگلي سي ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎سنگان نوشهر دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد برآورد ارزش تفريحي پارك ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎هاي جنگلي ايران با استفاده از روش ارزش گذاري مشروط: مطالعه موردي پارك جنگلي سي ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎سنگان نوشهر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد برآورد ارزش تفريحي پارك ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎هاي جنگلي ايران با استفاده از روش ارزش گذاري مشروط: مطالعه موردي پارك جنگلي سي ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎سنگان نوشهر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد برآورد ارزش تفريحي پارك ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎هاي جنگلي ايران با استفاده از روش ارزش گذاري مشروط: مطالعه موردي پارك جنگلي سي ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎سنگان نوشهر :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : منابع طبيعي ايران

تعداد صفحات :16

این مطالعه به تعیین ارزش تفریحی پارك جنگلی سی سنگان و اندازه‎ گیری میزان تمایل به پرداخت بازدیدكنندگان برای منافع تفریحی این پارك با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و پرسشنامه انتخاب دوگانه می پردازد. برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت بازدیدكنندگان از مدل Logit استفاده شد و بر اساس روش حداكثر درست نمایی، شاخص های این مدل برآورد شدند. نتایج نشان می دهد كه 8/78 درصدافراد مورد بررسی در این مطالعه، حاضر به پرداخت مبلغی برای استفاده تفریحی از پارك ‎های جنگلی اند و متوسط تمایل به پرداخت بازدیدكنندگان برای ارزش تفریحی پارك جنگلی سی سنگان، 2477 ریال برای هر بازدید است. ارزش تفریحی سالانه این پارك 2535835 ریال در هكتار (291 دلار در هكتار) برآورد شده است. همچنین نتایج نشان می دهد كه پارك های جنگلی ارزش تفریحی قابل توجهی دارند این ارزش برای سیاستگذاران و تصمیم ‎گیران توجیهی فراهم می كند تااز كیفیت پارك های جنگلی حمایت کرده و از كم جلوه‎ دادن منابع جنگلی جلوگیری كنند.
كلید واژه: سی‎سنگان، ارزش تفریحی، تمایل به پرداخت، مدل Logit

توضیحات بیشتر