فایل ورد باورهاي شبه سايکوتيک در گروهي از دانشجويان

لینک دانلود

 فایل ورد باورهاي شبه سايکوتيک در گروهي از دانشجويان دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد باورهاي شبه سايکوتيک در گروهي از دانشجويان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد باورهاي شبه سايکوتيک در گروهي از دانشجويان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد باورهاي شبه سايکوتيک در گروهي از دانشجويان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)

تعداد صفحات :8

هدف: نظر به اهمیت وجود برخی تجربه های سایكوتیك در افراد عادی و ارتباط آن با سلامت روان این بررسی با هدف سنجش فایل ورد باورهاي شبه سايکوتيک در گروهي از دانشجويان علوم پزشکی به عنوان بخشی از جمعیت عمومی و بررسی ارتباط آن با سلامت روان انجام شده است.روش: این بررسی از نوع توصیفی- مقطعی است و در آن 150 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تهران که سابقه بیماری روانی مهمی در گذشته و حال نداشتند، به روش نمونه گیری در دسترس و به كمك پرسش نامه هذیان پیترز (PDI) و پرسش نامه سلامت عمومی (GHQ) بررسی شدند. داده ها به كمك ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون كولموگروف - اسمیرنوف و آزمون من - ویتنی تحلیل شدند.یافته ها: این بررسی نشان داد كه به طور متوسط هر فرد 9.38 باور شبه سایکوتیک را گزارش کرده است (دامنه صفر تا 28 باور). فراوانی باورهای شبه سایکوتیک و میزان ابعاد آن رابطه معکوسی با سلامت روان داشت (p<0.05).نتیجه گیری: در جمعیت دانشجویان، با وجود نبود بیماری مهم روانپزشکی، دامنه گسترده ای از باورهای شبه سایکوتیک دیده می شود و این باورها با سلامت روان ارتباط معكوس دارند.
كلید واژه: باورهای شبه سایكوتیك، دانشجویان، سلامت روانی

توضیحات بیشتر