فایل ورد ارتباط شيوه تربيتي والدين با ميزان مشكلات رفتاري دانش آموزان

لینک دانلود

 فایل ورد ارتباط شيوه تربيتي والدين با ميزان مشكلات رفتاري دانش آموزان دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارتباط شيوه تربيتي والدين با ميزان مشكلات رفتاري دانش آموزان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارتباط شيوه تربيتي والدين با ميزان مشكلات رفتاري دانش آموزان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارتباط شيوه تربيتي والدين با ميزان مشكلات رفتاري دانش آموزان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)

تعداد صفحات :8

هدف: به علت اهمیت تاثیر شیوه تربیتی والدین بر رفتار نوجوانان، این پژوهش با هدف بررسی ارتباط میان شیوه تربیتی والدین و مشكلات رفتاری دانش آموزان نوجوان مدارس شهر تبریز انجام شده است.روش: پژوهش حاضر یک بررسی مقطعی است و در آن 360 (224 دختر، 136 پسر) نفر دانش آموز نوجوان از مدارس دولتی شهر تبریز به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و به كمك پرسش نامه شیوه تربیتی والدین و مقیاس مشکلات رفتاری بررسی شدند. تحلیل داده ها به کمک روش های آمار توصیفی و آزمون های آماری تحلیل واریانس یك طرفه و LSD انجام شد.یافته ها: بیشترین درصد دانش آموزان نوجوان، شیوه تربیتی والدین را اقتدارمنش گزارش كرده بودند و نیز بیشتر آنها مشکلات رفتاری در حد متوسط داشتند (به ترتیب %39.7 و%39.2 ). ارتباط آماری معنی داری بین شیوه تربیتی والدین با مشکلات رفتاری دیده شد (p<0.05).نتیجه گیری: شیوه های تربیتی والدین بر چگونگی مشكلات رفتاری نوجوانان تاثیر می گذارند.
كلید واژه: شیوه تربیتی، مشکلات رفتاری، نوجوان

توضیحات بیشتر