فایل ورد بررسي اثر شوري بر عملكرد و اجزا عملكرد ارقام هندوانه

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثر شوري بر عملكرد و اجزا عملكرد ارقام هندوانه دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثر شوري بر عملكرد و اجزا عملكرد ارقام هندوانه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثر شوري بر عملكرد و اجزا عملكرد ارقام هندوانه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر شوري بر عملكرد و اجزا عملكرد ارقام هندوانه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نهال و بذر

تعداد صفحات :12

در این آزمایش اثر تنش شوری بر عملكرد میوه، كیفیت محصول و خصوصیات رشدی ارقام هندوانه تجاری چارلستون گری، كریمسون سویت و شوگر بی بی، در مزرعه امیرآباد دانشكده كشاورزی بیرجند به مدت دو سال با استفاده از آب آبیاری با شوری های مختلف دارای هدایت الكتریكی 1/1 (شاهد)، 5/5 و 5/10 دسی زیمنس بر متر (آب چاه های مختلف) به صورت آزمایش كرت های خرد شده در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی و در سه تكرار اجرا شد. شوری های مختلف در كرت های اصلی و ارقام در كرت های فرعی قرار گرفتند. تیمار شوری پس از مرحله 3-2 برگی حقیقی اعمال گردید. نتایج تجزیه واریانس دو ساله نشان داد كه شوری بر عملكرد میوه، تعداد میوه هر بوته، وزن میوه، طول میوه، قطر میوه و قطر گوشت در سطح 1 درصد و بر قطر پوست در سطح 5 درصد معنی دار بود. ارقام از نظر صفات فوق در سطح 1 درصد با هم اختلاف معنی دار نشان دادند. با افزایش شوری كلیه صفات مورد مطالعه كاهش یافت. میزان كاهش در شوری 5/10دسی زیمنس بر متر در مقایسه با شاهد برای صفات فوق به ترتیب 76 ، 46 ، 42 ، 26 ، 4/21 ، 14 و 8/22 درصد بود. كاهش عملكرد میوه ارقام چارلستون گری، كریمسون سویت و شوگر بی بی در شوری 5/5 دسی زیمنس بر متردر مقایسه با شاهد به ترتیب 4/21، 3/24 و 6/33 درصد و در شوری 5/10 دسی زیمنس بر متر به ترتیب 75، 70 و 77 درصد بود. آستانه تحمل به شوری ارقام به ترتیب 8 ، 1/8 و 8/6 دسی زیمنس بر متر تعیین شد. عملكرد میوه ارقام در شرایط شاهد به ترتیب 28، 7/26و 6/19 تن در هكتار بود. عملكرد میوه با قطر میوه، قطر گوشت، قطر پوست، طول میوه و تعداد میوه در هر بوته دارای همبستگی مثبت و معنی دار در سطح 1 درصد (به ترتیب r برابر با 58/0، 54/0، 43/0، 7/0 و 5/0 بود. با توجه به نتایج حاصله ارقام چارلستون گری و كریمسون سویت كه دارای آستانه تحمل به شوری بالا می با شند برای مناطقی با شوری آب و خاك تا حدود 8 دسی زیمنس بر متر توصیه می شوند.
كلید واژه: هندوانه، ارقام، اثر شوری، عملكرد

توضیحات بیشتر