فایل ورد برآورد اثر ژن هاي كنترل كننده عملكرد وش و اجزا آن در پنبه هاي الياف متوسط در شرايط بدون تنش و تنش شوري

لینک دانلود

 فایل ورد برآورد اثر ژن هاي كنترل كننده عملكرد وش و اجزا آن در پنبه هاي الياف متوسط در شرايط بدون تنش و تنش شوري دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد برآورد اثر ژن هاي كنترل كننده عملكرد وش و اجزا آن در پنبه هاي الياف متوسط در شرايط بدون تنش و تنش شوري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد برآورد اثر ژن هاي كنترل كننده عملكرد وش و اجزا آن در پنبه هاي الياف متوسط در شرايط بدون تنش و تنش شوري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد برآورد اثر ژن هاي كنترل كننده عملكرد وش و اجزا آن در پنبه هاي الياف متوسط در شرايط بدون تنش و تنش شوري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نهال و بذر

تعداد صفحات :14

چهار رقم پنبه در سال 1381 به صورت یك طرح دای آلل یك طرفه با یكدیگر تلاقی داده شدند و در سال 1382 والدین و نتاج F1 حاصل از آن ها در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی در سه تكرار و دو منطقه ایستگاه تحقیقات پنبه كاشمر (مكان بدون تنش) و روستای سعدالدین كاشمر (مكان شور) كاشته شدند. تجزیه دای آلل برای صفات عملكرد وش، وزن قوزه، تعداد قوزه در بوته، درصد زودرسی و تعداد بوته بارده در واحد سطح بر مبنای روش 2 گریفینگ (مدل II) انجام شد. در محیط بدون تنش، واریانس ژنوتیپ ها فقط برای وزن قوزه در سطح احتمال 1% معنی دار و در محیط تنش برای صفات عملكرد وش و تعداد بوته بارده در واحد سطح در سطح احتمال1% معنی دار بود. اثر تركیب پذیری عمومی وزن قوزه در محیط بدون تنش و صفات عملكرد وش و تعداد بوته در واحد سطح در محیط شور، در سطح احتمال 1% معنی دار شدند. اثر تركیب پذیری خصوصی برای صفت وزن قوزه در محیط بدون تنش و صفت تعداد بوته در واحد سطح در محیط تنش در سطح احتمال 5% و برای عملكرد وش در محیط تنش در سطح احتمال 1% معنی دار بود. تجزیه دای آلل مركب (تجزیه دای آلل روی داده های مركب) نشان داد كه در كنترل ژنتیكی هرسه صفت وزن قوزه، عملكرد وش و تعداد بوته بارده در واحد سطح، واریانس ژنتیكی افزایشی اهمیت نسبتا بیشتری داشت. مقدار وراثت پذیری عمومی برای همه صفات بالا بود. در شرایط بدون تنش، وزن قوزه، از وراثت پذیری خصوصی متوسط (6/18 درصد) برخوردار بود. در شرایط تنش، وراثت پذیری خصوصی عملكرد پایین (64/5 درصد) و در مورد تعداد بوته بارده در واحد سطح متوسط (38/19) بود.
كلید واژه: پنبه، عملكرد وش، تركیب پذیری عمومی و خصوصی، عمل ژن، شوری

توضیحات بیشتر