فایل ورد بررسي تنوع ژنتيكي توده هاي جمع آوري شده آلبالو (.Prunus cerasus L) به منظور گزينش ژنوتيپ هاي پاكوتاه با استفاده از خصوصيات مرفولوژيك

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تنوع ژنتيكي توده هاي جمع آوري شده آلبالو (.Prunus cerasus L) به منظور گزينش ژنوتيپ هاي پاكوتاه با استفاده از خصوصيات مرفولوژيك دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تنوع ژنتيكي توده هاي جمع آوري شده آلبالو (.Prunus cerasus L) به منظور گزينش ژنوتيپ هاي پاكوتاه با استفاده از خصوصيات مرفولوژيك  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تنوع ژنتيكي توده هاي جمع آوري شده آلبالو (.Prunus cerasus L) به منظور گزينش ژنوتيپ هاي پاكوتاه با استفاده از خصوصيات مرفولوژيك،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تنوع ژنتيكي توده هاي جمع آوري شده آلبالو (.Prunus cerasus L) به منظور گزينش ژنوتيپ هاي پاكوتاه با استفاده از خصوصيات مرفولوژيك :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نهال و بذر

تعداد صفحات :16

در ایران و بسیاری از كشورها معمولا از آلبالو(.Prunus cerasus L) برای پایه گیلاس استفاده می شود. این پژوهش با هدف بررسی تنوع ژنتیكی آلبالو و شناسایی ژنوتیپ های پا كوتاه به منظور اصلاح پایه های گیلاس در مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی خراسان اجرا شد. در این تحقیق ده توده جمع آوری شده آلبالو از مناطق مختلف سه استان كشور با اندازه گیری خصوصیات مرفولوژیك مورد ارزیابی قرارگرفتند. تجزیه واریانس یك طرفه برای تعیین تنوع مناطق مختلف انجام شد. نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها نشان داد كه بین مناطق از نظر بسیاری از صفات تفاوت معنی دار وجود دارد. تجزیه به عامل ها نشان داد كه قسمت عمده واریانس ارتفاع، شاخص اندازه، عرض تاج، سطح مقطع تنه، قطر تنه، وزن هسته و حجم تاج توسط عامل اول، طول میانگره توسط عامل دوم، سطح برگ توسط عامل سوم و نسبت پوست به چوب و ارتفاع اولین شاخه بر روی تنه توسط عامل چهارم توجیه می گردند. چهار عامل 49/81 درصد از واریانس كل را تبیین می کردند. بررسی ضرایب همبستگی نشان داد كه شاخص اندازه، حجم تاج، قطر تنه، سطح مقطع تنه، عرض تاج، طول میانگره، نسبت پوست به چوب و وزن هسته با ارتفاع درخت همبستگی معنی داری داشته و در بین صفات مورد بررسی در دانهال های آلبالو تنها ارتفاع شاخه دهی همبستگی معنی داری نداشت. نتایج همچنین نشان داد كه دانهال های آلبالو از نظر قدرت رشد با یكدیگر متفاوت می باشند. بدین منظور براساس شاخص اندازه به چهاركلاس بسیار پاكوتاه، پاكوتاه، نیمه پاكوتاه و پابلند گروه بندی گردیدند.
كلید واژه: آلبالو، تنوع ژنتیكی، پایه پاكوتاه

توضیحات بیشتر