فایل ورد اثر تاريخ كاشت، تراكم بوته و كود نيتروژن بر عملكرد كلم گل به عنوان محصول دوم پس از برداشت برنج در مازندران

لینک دانلود

 فایل ورد اثر تاريخ كاشت، تراكم بوته و كود نيتروژن بر عملكرد كلم گل به عنوان محصول دوم پس از برداشت برنج در مازندران دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر تاريخ كاشت، تراكم بوته و كود نيتروژن بر عملكرد كلم گل به عنوان محصول دوم پس از برداشت برنج در مازندران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر تاريخ كاشت، تراكم بوته و كود نيتروژن بر عملكرد كلم گل به عنوان محصول دوم پس از برداشت برنج در مازندران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر تاريخ كاشت، تراكم بوته و كود نيتروژن بر عملكرد كلم گل به عنوان محصول دوم پس از برداشت برنج در مازندران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نهال و بذر

تعداد صفحات :20

به منظوراستفاده بهینه از اراضی شالیزاری در استان مازندران، این بررسی با هدف دستیابی به مناسب ترین تاریخ كاشـت و تراكم بوته و استــفاده مطـلوب از کود نیتروژن در عمـلكرد کلم گل رقم Snow crown در قالب آزمایش اسپلیت پلات فاكتوریل با 27 تیمار در سه تكرار در ایستگاه تحقیقات زراعی دشت ناز ساری طی دو سال 1381 و 1382 انجام شد. در این بررسی کرت های اصلی شامل سه تاریخ كاشت (15 شهریور، 30 شهریـور و 14 مهـر)، کرت های فرعی شامل سه فاصـله ردیف (50، 60 و70 سانتی متر با فاصله بوته 30 سانتی متر) و مقادیر نیتروژن خالص در سه سطح (0، 92 و 138 كیلوگرم در هكتار) بود. نتایج تجزیه واریانس مبین معنی دار بودن اثر كلیه عامل ها و اثر متقابل آن ها بر عملكرد در سطح 1 درصد بود. نتایج نشان داد كه تیمار تاریخ كاشت 15 شهریور، فاصله ردیف 60 سانتی متر و فاصله بوته30 سانتی متر، یعنی تراكم 55000 بوته در هكتار با مصرف نیتروژن به میزان 92 كیلوگرم در هكتار با متوسط عملكرد 40 تن در هكتار بیشترین محصول را داشت. افزایش تعداد بوته در هكتار با كاهش فاصله خطوط از 70 به 60 سانتی متر سبب افزایش عملكرد شد. در ماتریس همبستگی صفات، قطركلم (كورد) همبستگی مثبت و معنی داری (r = 0.842) با وزن تر برگ داشت. قطر كورد و وزن خشك برگ به ترتیب با ضریب همبستگیr = 0.58 و r = 0.545 از همبستگی مثبت و معنی داری با عملكرد برخوردار بودند. نتایج رگرسیون گام به گام نیز موید آن بود كه قطر كورد و وزن خشك برگ بیشترین توجیه را در عملكرد كلم گل داشته اند. میزان نیترات با عملكرد همبستگی معنی داری نداشت و میزان تجمع نیترات در كلیه تیمارها قابل قبول و در حد مجاز بود.
كلید واژه: تاریخ كاشت، تراكم کود نیتروژن، عملکرد، قطر کورد، همبستگی

توضیحات بیشتر